Regulamin

Regulamin

Regulamin Serwisu i Sklepu Internetowego
„trasowo.pl”

Postanowienia ogólne
§ 1

Niniejszy regulamin ma na celu wskazanie ogólnych zasad korzystania ze Sklepu Internetowego (Serwisu), znajdującego się w ogólnodostępnej sieci internet pod adresem WWW http://trasowo.pl/ a w szczególności określa:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego,
2) warunki świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego,
3) warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego,
4) tryb postępowania reklamacyjnego,
5) politykę prywatności Sklepu Internetowego, w tym politykę ochrony danych osobowych Klientów,
6) zasady wykorzystywania plików cookies przez Serwis,
7) zasady zamawiania i wysyłania za pośrednictwem Sklepu internetowego informacji handlowej w postaci elektronicznej,
8) informacje, których obowiązek podania statuuje art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
9) postanowienia dotyczące ochrony praw autorskich,
10) inne informacje wymagane przepisami prawa.

§ 2

1. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszy Serwis (Usługodawcą/Sprzedawcą/Licencjodawcą) jest Pan Marek Górski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Trasowo Marek Górski” pod adresem ul. Jana Pawła II 36, 34-600 Limanowa, powiat limanowski, woj. Małopolskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7372123139, numer REGON: 367610783.
2. Przedmiotem działalności przedsiębiorcy wskazanego w ustępie poprzedzającym jest działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
3. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikami za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanym w § 5 ust. 15, bądź za pośrednictwem połączenia telefonicznego pod numerem telefonu: +48 510-858-387 i +48 886-777-850. Koszt połączenia telefonicznego równy jest opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Użytkownik.
4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 3

1. Serwis umożliwia:
1) pozyskiwanie informacji o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym,
2) składanie ofert zakupu Licencji do Filmów oraz pobieranie określonej liczby ich kopii w ramach Licencji przez korzystające z niego osoby, które dokonały rejestracji w Serwisie internetowym.
2. Dokonanie przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego rejestracji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, o czym Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem rejestracji.

§ 4

Wszelkie katalogi, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu Licencji.

§ 5

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument, który stanowi jednocześnie regulamin w myśl art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.),
2. Podmiocie odpowiedzialnym, Usługodawcy, Licencjodawcy – należy przez to rozumieć podmiot określony w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
3. Serwisie, Sklepie, Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy znajdujący się w ogólnodostępnej sieci internetowej pod adresem http://trasowo.pl/
4. Usługobiorcy, Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych korzystającą z Serwisu,
5. Kliencie – należy przez to rozumieć Użytkownika korzystającego ze Sklepu internetowego w celu złożenia Zamówienia,
6. Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z przedmiotem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej lub zawodowej,
7. Licencjobiorcy – należy przez to rozumieć Klienta będącego Konsumentem oraz stroną Umowy Licencyjnej zawartej z Licencjodawcą za pośrednictwem Sklepu,
8. Produkcie, Filmie – należy przez to rozumieć prezentowany w Sklepie internetowym utwór w postaci nagrania audio-video dystrybuowanego w formie pliku elektronicznego w formacie *.mp4 o tematyce podróżniczej, przeznaczonego do odtwarzania podczas treningu biegowego na bieżni,
9. Licencji – należy przez to rozumieć prawo Licencjobiorcy do korzystania z dostępnego w Sklepie Filmu na polach eksploatacji wymienionych w Umowie Licencyjnej,
10. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość zamówionych Licencji, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy licencyjnej,
11. Umowie Licencyjnej – należy przez to rozumieć umowę o korzystanie z utworu – w rozumieniu art. 41 ust. 2 i art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 2004 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zawieraną na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż Licencjodawcy Licencji na korzystanie z Filmów na polach eksploatacji w niej wymienionych i za określonym wynagrodzeniem,
12. Newsletterze – należy przez to rozumieć informację handlową, o której mowa w art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.),
13. Plikach cookies – należy przez to rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania z Serwisu,
14. Adresie elektronicznym – rozumie się przez to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
15. Adresie e-mail Sprzedawcy – rozumie się przez to adres poczty elektronicznej kontakt@trasowo.pl należący do podmiotu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
16. Systemie teleinformatycznym – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
17. Urządzeniu końcowym – należy przez to rozumieć telekomunikacyjne urządzenie końcowe, o którym mowa w art. 2 pkt 43 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.).
18. Koszyku, Karcie Zamówienia – należy przez to rozumieć stronę internetową Serwisu w postaci karty zamówienia, zawierającą podsumowanie wybranych produktów wraz z wyszczególnieniem ich ceny jednostkowej, ewentualnych zniżek oraz łącznej ceny wszystkich wybranych produktów.

§ 6

Niniejszy Serwis podlega przepisom prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Na żądanie Klienta Usługodawca nieodpłatnie udostępni mu niniejszy Regulamin, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu
§ 8

1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca informuje Usługobiorców o swoich Produktach, prowadzi akcje promocyjne oraz kieruje wobec nich zaproszenia do składania ofert.
2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczona jest sprzedaż konsumencka Licencji na korzystanie z Filmów wskazanych w § 5 pkt 8 Regulaminu.
3. Filmy, o których mowa w ust. 2, dystrybuowane są w formie pliku elektronicznego w formacie *mp4 za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci internet pod adresem wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.
4. Warunki sprzedaży Licencji, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umowy licencyjnej oraz tryb postępowania reklamacyjnego określają Ogólne Warunki Umowy Licencyjnej, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
5. Warunki sprzedaży Licencji na Filmy z Klientami innymi niż Konsumenci określają odrębne umowy zawarte z tymi Klientami, sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania ze Serwisu. Korzystanie ze Sklepu Internetowego nie zobowiązuje Użytkownika do dokonywania zakupów w Sklepie.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (korzystania ze Sklepu Internetowego) trwa przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego i rozwiązuje się poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 ust. 1, bądź poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres podany w § 5 pkt 15. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie powoduje rozwiązania umowy, o której mowa w § 11 i następnych Regulaminu.
8. Usługobiorcy mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (funkcjonowania Sklepu Internetowego). Reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w § 2 ust. 1) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres e-mail wskazany w § 5 pkt 15).
9. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;
b) oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
c) uzasadnienie;
10. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w ust. 8 były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
11. Po rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia.

 

§ 9

1. Świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową zainstalowaną w Urządzeniu końcowym Klienta.
2. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego zawierają się w podstawowych wymaganiach technicznych dla korzystania z przeglądarek WWW. Ponadto do pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędnym jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego odtwarzania zakupionych Filmów są następujące:
– Komputer klasy PC z procesorem dwurdzeniowym o częstotliwości taktowania 2,4 GHz na rdzeń (2×2,4 GHz) lub z procesorem jednordzeniowym o częstotliwości taktowania 3,5 GHz,
– Karta graficzna Nvidia/ATI 256 mb vram o częstotliwości taktowania 600 MHz,
– 2 Gb pamięci RAM,
– oprogramowanie: odtwarzacz WMP, VLC wraz z zestawem kodeków SFD Show, K-LITE Codec Pack
4. Usługodawca informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu Internetowego zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
5. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprawidłowego działania przeglądarki internetowej Klienta, w szczególności za szkody wynikłe z nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z Serwisu.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego, w tym przez filtry antyspamowe.

§ 10

Zakazuje się dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wulgaryzmów, treści rasistowskich, poniżających, ośmieszających oraz innych treści naruszających dobra osobiste innych osób.

Ogólne Warunki Umowy Licencyjnej
§ 11

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne upoważnienie Licencjobiorcy do korzystania z utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), który stanowi nagranie audio-video o tematyce podróżniczej, przeznaczone do odtwarzania podczas treningu biegowego na bieżni, w dalszej części umowy zwany „Utworem”.
2. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Licencji w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy licencyjnej oraz że korzystanie z Utworu w zakresie określonym umową nie narusza praw autorskich twórców Utworu. Utwór jest chroniony prawem autorskim oraz przepisami innych ustaw. Licencjobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym niniejszą umową i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.
§ 12
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z Utworu.
2. Licencja zostaje udzielona odpłatnie za cenę wskazaną w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, znajdującym się pod adresem WWW:
3. Licencjobiorca upoważniony jest do korzystania z Utworu wyłącznie w celach niezwiązanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
4. Licencjobiorca nie jest upoważniony do zarobkowego wykorzystywania Utworu.
5. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Utworu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
6. Licencjobiorca nie może upoważnić innego podmiotu do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej Licencji (zakaz sublicencji), ani też Utworu zwielokrotniać, odsprzedać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, czy udostępniać w inny sposób do korzystania osobom trzecim w zakresie wyraźnie nie przewidzianym niniejszą umową. Zakazanym jest w szczególności rozpowszechnianie Utworu za pośrednictwem sieci internet, przy czym zakaz ten dotyczy wszelkich metod rozpowszechniania, w tym udostępniania Utworu za pomocą sieci p2p, p2m, serwisów hostingowych, udostępniania w ramach publicznego serwera ftp oraz nadawania w ramach serwisów streamingowych.

§ 13

Licencjobiorca nie wyraża zgody na dokonywanie w Utworze jakichkolwiek zmian, uzupełnień, adaptacji lub przeróbek.

§ 14

Określa się następujące pola eksploatacji Licencji w ramach których Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Utworu:
a) wielokrotne wyświetlanie Utworu dla własnego użytku, w szczególności wyświetlanie Utworu podczas treningu biegowego na bieżni,
b) wielokrotne odtwarzanie Utworu dla własnego użytku, w szczególności odtwarzanie Utworu podczas treningu biegowego na bieżni.

§ 15

1. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
2. W ramach Licencji Licencjobiorcy przysługuje prawo do czterech pobrań pliku zawierającego Utwór.

§ 16

1.Licencjodawca zobowiązuje się do przekazania Licencjobiorcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy materiałów niezbędnych do prawidłowego korzystania z Licencji.
2.Licencjobiorca nie nabywa własności egzemplarzy Utworu, ani innych materiałów przekazanych przez Licencjodawcą w wykonaniu niniejszej umowy.

§ 17

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania Utworu. Licencjodawca nie gwarantuje, że Utwór w pełni spełni wymagania Licencjobiorcy. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem Utworu, a nie związane z prawami autorskimi.

Zamówienia i sprzedaż
§ 18

1. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Niniejsza umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.

§ 19

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu po uprzednim dodaniu produktów do Karty Zamówienia za pomocą przycisku “do koszyka”.
2. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym jest następująca:
a) Przed złożeniem Zamówienia Klient zapoznaje się z niniejszym Regulaminem, w tym postanowieniami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych;
b) Po zapoznaniu się z Regulaminem Klient wyszukuje interesujący go produkt znajdujący się w katalogu Sklepu Internetowego, a następnie na stronie produktu klika przycisk „Dodaj do koszyka”;
b) Po dodaniu produktów do Koszyka, Klient za pomocą ikony Koszyka znajdującej się w prawym górnym rogu strony przechodzi na Kartę Zamówienia, w której podsumowane są wszystkie znajdujące się w Koszyku Produkty i ich ilości, wraz z wyszczególnieniem cen i łączną kwotą zamówienia. Każdy z produktów można usunąć z Koszyka za pomocą ikony kosza na śmieci znajdującej się na miniaturce produktu. Klient w każdej chwili może powrócić na stronę główną Sklepu internetowego i kontynuować zakupy;
c) Po ostatecznym ustaleniu Karty Zamówienia, Klient klikając przycisk „Przejdź do podsumowania” przenosi się na stronę zawierającą formularz zamówienia;
d) Na formularzu zamówienia Klient wpisuje swoje dane osobowe niezbędne do realizacji Umowy, tj. imię, nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie), adres e-mail, telefon, kraj i adres zamieszkania. Klient ma również możliwość przekazania Sprzedawcy dodatkowych informacji związanych z Zamówieniem, nie wiążących Sprzedawcy;
e) po uzupełnieniu danych wskazanych w pkt d powyżej, Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia, a następnie klika na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zakupu Licencji;
f) Złożenie Zamówienia w powyższy sposób generuje automatyczną odpowiedź Serwisu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia wraz z instrukcją dalszego postępowania. Jednocześnie Serwis przekierowuje Klienta na stronę zawierającą szczegóły złożonego Zamówienia wraz z numerem rachunku bankowego na który należy uiścić należność.
3. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu jest równoznaczne z jej akceptacją przez Sprzedawcę i zobowiązuje Klienta do uiszczenia kwoty zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia.
4. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty kwoty zamówienia.

§ 20

1.Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
2.Termin realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych począwszy od dnia zaksięgowania wpłaty kwoty zamówienia na rachunek bankowy wskazany w § 23 ust. 3 pkt a Regulaminu.

§ 21

Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej i minimalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na karcie produktu znajdującej się w Sklepie Internetowym, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przed dodaniem produktu do koszyka.

§ 22

1. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w przypadku awarii sprzętu, realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może być niemożliwa lub opóźniona. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą poczty elektronicznej o zaistniałym stanie rzeczy oraz o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia lub o braku możliwości realizacji Zamówienia.
2. W razie opóźnienia się realizacji Zamówienia, Sprzedawca dokona wedle wyboru Kupującego:
a) wyznaczenia nowego terminu realizacji Zamówienia,
b) unieważnienia Zamówienia w całości,
c) unieważnienia Zamówienia w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w ust. 1 powyżej.
3. Postanowienia ust. 2 pkt b i c stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zamówienie okaże się niemożliwe do realizacji z przyczyn określonych w ust. 1.
4. Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, należy rozumieć przysługujące Sprzedawcy umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w ust. 1, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej Kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z powyższych przyczyn po dokonaniu przez Kupującego wpłaty Sprzedawca niezwłocznie dokonuje zwrotu całości wpłaconej przez Kupującego kwoty nie później niż w terminie 3 dni od dnia unieważnienia Zamówienia.

§ 23

1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
2. Całkowita cena Produktu jest podana na formularzu zamówienia, o którym mowa w § 19 ust. 2 pkt d, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
a) przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzonym przez Nest Bank S.A., o numerze: 51253000082062101920190001, IBAN: PL51253000082062101920190001, BIC: NESBPLPW z podaniem imienia i nazwiska Kupującego oraz numeru identyfikacyjnego (ID) zamówienia wygenerowanego przez Sklep i nadanego na adres Kupującego bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4. Sprzedawca oświadcza, iż brak jest możliwości dokonania zapłaty za pobraniem.

§ 24

1. Sprzedawca niniejszym informuje Konsumenta, a Konsument akceptując Regulamin oświadcza, iż zrozumiał, że stosownie do treści art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Konsument akceptując Regulamin oświadcza, iż pobierając plik wraz z zamówionym Filmem przed upływem 14 dni od dnia skutecznego zawarcia Umowy wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy pozbawiając się jednocześnie możliwości skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

§ 25

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi Produktów pozbawionych wad. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone i wskazane w § 26 – § 28 poniżej.

§ 26

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów na zasadach określonych w przepisach art. 556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2. W przypadku umów sprzedaży, w których Kupującym nie jest Konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 27

1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wadliwości sprzedanych Produktów powinien on niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę, wysyłając na adres wskazany w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, bądź na adres poczty elektronicznej wskazany w § 5 pkt 15 niniejszego Regulaminu wypełniony protokół reklamacji, którego wzór dostępny jest w Serwisie, pod zakładką „Reklamacje”.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Sprzedawca potwierdza fakt zgłoszenia reklamacji, w tym odebrania protokołu reklamacji wysyłając na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.
4. Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego otrzymania.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji złożonej przez Konsumenta, Sprzedawca dokonuje wymiany wadliwego Produktu na nowy lub, gdy nie jest to możliwe, dokonuje zwrotu uiszczonej przez Konsumenta ceny umownej.
6. W przypadku dokonania przez Sprzedawcę zwrotu ceny umownej, Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu wadliwych Produktów.
7. W zakresie nieuregulowanym powyżej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego wskazane w § 27 ust. 1.
8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu w ramach przepisów Kodeksu cywilnego wskazanych w § 27 ust. 1.

§ 28

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie wniosku do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
2. Konsument może również skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozwiązania sporów, w szczególności z Systemu Internetowego Rozstrzygania Sporów prowadzonego przez Komisję Europejską pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

Zbieranie, ochrona i przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu
§ 29

1. Firma prowadzi politykę przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodną z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) oraz art. 16-22 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
2. Firma zapewnia realizacje wszelkich praw przysługujących na mocy powyższych ustaw osobom, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Serwisu.
3. Przed każdorazowym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 30

1. Administratorem Danych Osobowych w myśl art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych jest Podmiot wskazany w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2. Dane Osobowe zbierane są za pośrednictwem Serwisu w celach niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Firmą a Klientem.
3. Na podstawie i w zakresie określonym w ustępie poprzedzającym Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych dotyczących:
1) nazwiska i imienia Usługobiorcy,
2) adresu zameldowania na pobyt stały,
3) adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 2,
4) adresów elektronicznych Usługobiorcy oraz podanych przez niego numerów telefonów.
4. Przekazywanie przez Użytkownika swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, a każdorazowe przekazanie danych poprzedza wyrażenie zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, za pośrednictwem oświadczenia (odpowiedniego pola wyboru).
5. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik oświadcza, iż jest pełnoletni, bądź zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraził jego przedstawiciel ustawowy.
6. Firma nie bierze odpowiedzialności za złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

Polityka cookies
§ 31

1. Serwis przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji (Plików cookies) już przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika w celu poprawienia jakości korzystania z Serwisu.
2. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej (oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika Urządzeniu końcowym) określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji o której mowa w ust. 1.
3. Informacje o zmianie ustawień przeglądarki oraz plikach cookies dostępne są pod adresem internetowym: http://wszystkoociasteczkach.pl/ oraz http://www.allaboutcookies.org/).
4. Pliki cookies i sposób ich wykorzystywania nie powodują zmian konfiguracyjnych w w Urządzeniu końcowym Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym Urządzeniu.
5. Użytkownik wyraża zgodę, bądź odmawia wyrażenia zgody na wykorzystywanie Plików cookies w celu i w sposób określony w pkt 1, poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej (oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika Urządzeniu końcowym).
6. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu dotyczących Plików cookies.
7. Firma nie odpowiada za nieprawidłowe działanie przeglądarki skutkujące wykorzystywaniem Plików cookies wbrew faktycznej woli Użytkownika.

Informacja handlowa
§ 32

1. Firma przesyła na życzenie Klienta Newsletter za pośrednictwem Serwisu.
2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, wpisaniu swojego adresu poczty elektronicznej, oraz kliknięciu w odpowiedni przycisk zatwierdzający.
3. Wyrażenie zgody, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczne z zamówieniem informacji handlowej w myśl art. 10 ust. 2 ustawy, o której mowa w § 5 pkt 12 niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe
§ 33

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca informuje o dokonaniu zmiany Regulaminu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Serwisu i utrzymywanie tej informacji przez okres co najmniej 3 dni.
3. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Kupujących, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany niniejszego Regulaminu, chyba że wyrazili zgodę na taką zmianę bądź zmiana ta wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, bądź jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa i odbywa się w granicach wyznaczonych przez te przepisy.

§ 34

1. Niniejszy Serwis internetowy stanowi przedmiot prawa autorskiego w myśl art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.). i podlega ochronie przewidzianej w przepisach tej ustawy.
2. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 35

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy – prawo telekomunikacyjne.

F
F
F
Nieprawidłowa nazwa użytkownika, żadnych zdjęć, lub serwery Instagram nie został znaleziony
Nieprawidłowa nazwa użytkownika, żadnych zdjęć, lub serwery Instagram nie został znaleziony