Reklamacje

Usługobiorcy mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (funkcjonowania Sklepu Internetowego). Reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres e-mail wskazany w § 5 pkt 15 Regulaminu).

Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie Usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;

b) oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

c) uzasadnienie;

Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

Po rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia.

F
F
F
Nieprawidłowa nazwa użytkownika, żadnych zdjęć, lub serwery Instagram nie został znaleziony
Nieprawidłowa nazwa użytkownika, żadnych zdjęć, lub serwery Instagram nie został znaleziony